Close Menu
Snelle levering Snelle levering
Individueel maatwerk Individueel maatwerk
Veilig betalen Veilig betalen

Algemene voorwaarden (verhuur en uitleen)

Algemene voorwaarden inzake uitleen en verhuur van:
FullMobility B.V.
Vlietlaan 56
1404 CD Bussum
Inschrijfnummer K.v.K.: 55343058

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitleenovereenkomsten en alle verhuurovereenkomsten van FullMobility B.V., statutair gevestigd te Naarden, hierna te noemen “FullMobility”. Voor dienstverlening anders dan uitleen en verhuur gelden de Algemene voorwaarden “Overig” en kan derhalve geen beroep gedaan worden op deze Algemene voorwaarden.
 2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de cliënt”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “de overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de uitleen- of verhuurovereenkomst tussen FullMobility en de cliënt. Ingeval een artikel of bepaling in deze voorwaarden ziet op één van beide overeenkomsten zal dit expliciet worden vermeld.
 5. Onder de “verhuurovereenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden zowel verstaan de verhuurovereenkomst die ziet op verhuur van de zaken na afloop van de uitleentermijn zoals omschreven in artikel 4 lid 4 als de verhuurovereenkomst die ziet op de directe verhuur van zaken.
 6. Onder “de zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door FullMobility op basis van een overeenkomst aan de cliënt ter beschikking gestelde hulpmiddelen en aanverwante zaken.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of nadere overeenkomsten.

Artikel 2: Beschrijving totstandkoming overeenkomsten

 1. De cliënt die - conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving - aanspraak maakt op verstrekking van zaken door FullMobility dient daartoe een geldig legitimatiebewijs te overleggen en op verzoek zijn bank- of girorekeningnummer te verstrekken. De cliënt gaat bij verstrekking hiervan akkoord met het automatisch incasseren van eventueel verschuldigde vergoedingen en kosten via voornoemd bank- of girorekeningnummer, danwel een door FullMobility uitgereikte factuur.
 2. De cliënt dient er voor te zorgen dat hij uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle (overige) voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante gegevens en documenten aan FullMobility verstrekt.
 3. Ter bevestiging van de overeenkomst ontvangt de cliënt bij het ophalen of bezorgen van de zaken een transactiebewijs. Met het in ontvangst nemen van dit transactiebewijs verklaart de cliënt de zaken in goede staat en inclusief de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzingen te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de uitleentermijn respectievelijk met de overeengekomen huurprijs.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden FullMobility eerst nadat deze schriftelijk aan de cliënt zijn bevestigd.

Artikel 3: Bezorgen en ophalen van de zaken

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat FullMobility zorg draagt voor het bezorgen of ophalen van de zaken bij de cliënt. Alsdan dient de cliënt er voor te zorgen dat deze zaken op de overeengekomen datum in ontvangst worden genomen of weer worden meegegeven aan FullMobility.
 2. Bij de verhuurovereenkomst worden voor deze service kosten in rekening gebracht aan de cliënt.
 3. Bij de uitleenovereenkomst wordt onderscheid gemaakt in kleine en grote zaken. Grote zaken worden door FullMobility kosteloos bezorgd en opgehaald bij de cliënt thuis. Bij kleine zaken dient de cliënt in beginsel zelf zorg te dragen voor het ophalen en retourneren van de zaken. FullMobility kan bij de kleine zaken uit serviceoverwegingen zorg dragen voor het bezorgen en ophalen van de zaken, maar zal dan de kosten hiervan bij de cliënt in rekening brengen. Onder “grote zaken” wordt in deze verstaan: matrassen, trippelstoelen, verpleegbedden en patiëntenliften. Onder “kleine zaken” wordt in deze verstaan: alle overige zaken die deel uitmaken van het uitleenassortiment.
 4. De cliënt kan op de overeengekomen datum vanaf 08.30 uur telefonisch contact opnemen met FullMobility om te informeren in welk dagdeel de zaken zullen worden bezorgd of opgehaald.

Artikel 4: Uitleentermijn

 1. De uitleentermijn voor handbewogen opvouwbare rolstoelen, drempelhulpen, overtoiletstoelen, toiletverhogers, badplanken, verrijdbare douche- en toiletstoelen, glij- en rollakens, transferplanken, draaischijven en actieve/passieve tilliften bedraagt maximaal 26 weken.
 2. De cliënt is verplicht de zaken te retourneren aan FullMobility zodra er geen indicatie meer is, ook als de uitleentermijn nog niet is verstreken.
 3. Indien de cliënt de zaken na het verstrijken van de in lid 1 vermelde termijn nog niet retourneert aan FullMobility, wordt de uitleenovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst en is de cliënt vanaf dat moment de voor de desbetreffende zaken geldende huurprijs verschuldigd tot en met de dag van retournering. Dit geldt niet indien er geen vergoeding vanuit de WMO mogelijk is.
 4. Voornoemde termijnen gelden per soort zaak per jaar, waarbij deze termijn van één jaar start bij aanvang van de uitleen van de zaken.

Artikel 5: Huurtermijn, huurprijzen

 1. De huurtermijn vangt aan op het moment dat de cliënt de gehuurde zaken heeft ontvangen en eindigt op het moment dat deze aan FullMobility zijn geretourneerd. De cliënt is over deze gehele huurtermijn de huurprijs verschuldigd.
 2. De door FullMobility gehanteerde huurprijzen gelden per week per gehuurde zaak. De huurprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten van bezorgen en/of ophalen.
 3. De huurprijs wordt door FullMobility telkens per maand in rekening gebracht. Dit kan via een factuur danwel middels automatische incasso bij de cliënt worden geïncasseerd.

Artikel 6: Gebruik, herstel

 1. De cliënt dient de zaken overeenkomstig de bestemming en de eventueel bijgeleverde gebruiksvoorschriften, handleidingen e.d. te gebruiken, de zaken gedurende de uitleen- of huurtermijn in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de uitleen- of huurtermijn ontstane schade evenals voor verlies en diefstal van de zaken. Schade, verlies of diefstal dient direct na het ontstaan c.q. na de constatering aan FullMobility te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Van diefstal van de zaken dient de cliënt bovendien aangifte te doen bij de politie.
 2. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door of namens FullMobility.
 3. Indien schade en/of defecten aan de zaken ontstaan buiten de schuld van de cliënt - zulks ter beoordeling van FullMobility - heeft de cliënt recht op herstel of vervanging van de geleende of gehuurde zaken voor de resterende uitleen- of huurtermijn. Dit laatste naar keuze van FullMobility.
 4. Het is de cliënt niet toegestaan wijzigingen op of aan de zaken aan te brengen.
 5. De cliënt dient de zaken voor retournering huishoudelijk te reinigen.

Artikel 7: Kosten

 1. In het kader van de uitleenovereenkomst kunnen geen kosten in rekening worden gebracht bij de cliënt, tenzij sprake is van één van de situaties zoals omschreven in lid 3 van dit artikel of zoals omschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden (bezorgkosten).
 2. Bij de huurovereenkomst kunnen de in lid 3 van dit artikel respectievelijk artikel 3 van deze algemene voorwaarden genoemde kosten in rekening worden gebracht naast de verschuldigde huurprijs.
 3. In de volgende gevallen is FullMobility gerechtigd de door haar geleden schade of gemaakte kosten bij de cliënt in rekening te brengen:
  1. indien FullMobility de zaken na afloop van de uitleentermijn of huurtermijn niet retour ontvangt of incompleet retour heeft ontvangen;
  2. indien FullMobility de zaken beschadigd (anders dan schade als gevolg van normale slijtage) of niet gereinigd retour heeft ontvangen.
 4. Bij de door FullMobility geleden schade of de door FullMobility te maken kosten kan onder meer worden gedacht aan: kosten van vervanging, reiniging of herstel en geleden schade als gevolg van het niet kunnen voldoen aan reeds overeengekomen uitleen- of huurtermijnen met andere cliënten.

Artikel 8: Eigendom

 1. De zaken worden nimmer eigendom van cliënt.
 2. De overeenkomst heeft een persoonlijk karakter. De rechten die cliënt heeft op grond van de overeenkomst zijn niet overdraagbaar. Het is de cliënt derhalve niet toegestaan de zaken uit te lenen, onder te verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen of in gebruik te geven.
 3. Indien er sprake is van beslaglegging op de zaken of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de cliënt dit onverwijld aan FullMobility te melden en de beslaglegger direct te informeren dat de zaken eigendom zijn van FullMobility danwel een partner waarmee FullMobility contractueel mee samenwerkt.

Artikel 9: Klachten

 1. De cliënt dient de zaken direct bij het ophalen c.q. direct na de aflevering op zichtbare beschadigingen, gebreken, defecten e.d. te controleren. Eventuele beschadigingen etc. dienen zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ophalen c.q. de aflevering door de bezorger aan FullMobility te worden gemeld.
 2. Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering van de zaken - aan FullMobility te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de cliënt.
 3. De cliënt dient FullMobility in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan FullMobility te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de cliënt, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. FullMobility is slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van FullMobility voor gevolgschade, zoals immateriële schade van de cliënt, reiskosten van en naar ziekenhuis, arbodienst e.d. of niet door de zorgverzekering van de cliënt gedekte kosten van medisch specialisten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De cliënt is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Indien FullMobility aansprakelijk is voor door de cliënt geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van FullMobility te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van FullMobility niet uitkeert of de schade niet onder een door FullMobility gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van FullMobility beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Daarbij geldt voor huurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden, dat de aansprakelijkheid van FullMobility beperkt wordt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde huurbedrag.
 4. De cliënt dient FullMobility uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 5. De cliënt kan FullMobility niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de zaken of de door of namens FullMobility verstrekte instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de cliënt aan FullMobility verstrekte gegevens en/of documenten;
  3. doordat door of namens de cliënt reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FullMobility.
 6. De cliënt is in de gevallen als opgesomd in lid 5 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart FullMobility uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van FullMobility of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal FullMobility de cliënt vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de cliënt.

Artikel 11: Betaling huurprijs en/of kosten

 1. Betaling van de verschuldigde huurprijs of eventueel verschuldigde kosten geschiedt middels een factuur danwel een automatische incasso van het verschuldigde bedrag.
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden, dient de cliënt dit bedrag na ontvangst van een factuur alsnog binnen de op de factuur vermelde vervaltermijn te voldoen aan FullMobility. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de cliënt niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de cliënt aan FullMobility de wettelijke rente verschuldigd en is FullMobility bovendien gerechtigd aan de cliënt buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. De in lid 3 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 5. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is FullMobility gerechtigd aan de cliënt over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 4 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de cliënt in rekening te brengen.
 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is FullMobility gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel opgebouwde vertragingsrente.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de cliënt, is FullMobility gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de cliënt hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft FullMobility eveneens indien zij al voordat de cliënt in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.
 8. Door de cliënt gedane betalingen zullen door FullMobility ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is FullMobility gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de cliënt te ontbinden, op het tijdstip waarop de cliënt:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest (bijvoorbeeld in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen).
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De cliënt is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de cliënt of FullMobility, is FullMobility gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de cliënt te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van FullMobility wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van FullMobility, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van FullMobility.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van FullMobility en/of van de cliënt of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen alsmede het verloren gaan, teniet gaan of beschadigd raken van de zaken op een zodanig tijdstip dat FullMobility de zaken in redelijkheid niet kan hebben vervangen dan wel gerepareerd op het moment van aanvang van de uitleen- of huurtermijn.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn verplichtingen jegens FullMobility tot aan dat moment na te komen.

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen FullMobility en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar FullMobility is gevestigd, zij het dat FullMobility altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de cliënt is gevestigd.
 3. De cliënt is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan FullMobility. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat FullMobility schriftelijk aan de cliënt heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

Datum laatste versie (1.1): 1 maart 2016