Close Menu
Snelle levering Snelle levering
Individueel maatwerk Individueel maatwerk
Veilig betalen Veilig betalen

Behandelvoorwaarden ergotherapie

Behandelvoorwaarden Ergotherapie 2016

Ergotherapie is opgenomen in het basis verstrekkingenpakket van alle Zorgverzekeraars. Dit houdt in dat verrekening met uw eigen bijdrage kan plaatsvinden. Dit verzorgt uw ziektekostenverzekering.

Per kalenderjaar worden maximaal tien behandelingen vergoed.

Behandelingen vinden plaats op de praktijk, aan huis bij de verzekerde of op de plaats waar het functioneringsprobleem zich voordoet met als doel het functioneren van de cliënt te bevorderen of te herstellen. Bij het eerste contact is de verwijzing van de huisarts / specialist, identiteitskaart/ paspoort en/ of uw verzekeringspas nodig.

 

Directe toegankelijkheid (eenmalig maximaal 16,09)

Bij een aantal zorgverzekeraars is de ergotherapie direct toegankelijk en heeft u geen verwijzing nodig. Voorafgaand aan een behandeling wordt een gestandaardiseerde vragenlijst bij u afgenomen. Het is belangrijk dat u deze vragen naar waarheid beantwoordt. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of ergotherapie iets voor u kan betekenen of dat eerste verder overleg met uw behandelend arts zal plaatsvinden. Uw huisarts / specialist wordt indien nodig geïnformeerd.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen de praktijk wordt gewerkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2013.


Tarief

Kan per verzekeraar verschillend zijn en bedraagt:

  • Op de praktijk: van  € 14,45 tot € 15,91 per ¼  uur

  • Voorrijdkosten aan huisbehandeling: van € 16,75 tot € 26,67

De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden, tenzij er door uw zorgverzekeraar anders wordt beslist. Behandelingstijd wordt (per kwartier) naar boven afgerond.


Aanvullend verzekerd

Bent u aanvullend verzekerd, dan heeft u in sommige gevallen recht op meer dan tien uur behandeling. Het aantal verschilt per maatschappij, vraag dit altijd na bij uw zorgverzekeraar.


Afspraken afzeggen

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut. Afspraken die niet tijdig afgemeld worden kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Dit is een door de overheid genomen maatregel. Dit betekent dat u hiervoor zelf de nota ontvangt en zal moeten voldoen.

Het tarief is vastgesteld conform het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief zoals vastgesteld door uw verzekeraar en de voor u gereserveerde tijd.


Privacy

Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard en al uw gegevens blijven strikt geheim voor anderen.

Alleen uw ergotherapeut of de waarnemer kunnen bij deze gegevens (conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Indien noodzakelijk, kan na toestemming van de verzekerde, uw ergotherapeut informatie verstrekken aan derden.


Evaluatie

Aan het einde van de behandeling zullen wij u vragen een evaluatieformulier in te vullen.

Dit gebruiken wij om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden.


Klachtenregeling

U mag er vanuit gaan dat de behandeling aan de huidige inzichten voldoet. Mocht u desondanks toch klachten hebben over de behandeling, behandelaar en /of organisatie, neemt u dan in eerste instantie contact op met uw behandelend ergotherapeut.
Als u daarna nog steeds ontevreden bent, kunt u een gesprek aanvragen bij het Klachtenbureau Gezondheidszorg. Hiervoor is een informatie brochure op verzoek beschikbaar t.w. “Heeft u een klacht over uw ergotherapeut?  U kunt er iets mee doen”.
U kunt deze informatie ook terugvinden op de website : www.ergotherapie.nl onder ergotherapie > klachtencommissie.


Contact

Bij vragen en/ of problemen kunt u contact opnemen met FullMobility, Joline Klein Velderman, Vlietlaan 56, Bussum, via tel 035 760 1580 of ergotherapie@fullmobility.nl  /  www.fullmobility.nl