Close Menu
Snelle levering Snelle levering
Individueel maatwerk Individueel maatwerk
Veilig betalen Veilig betalen

Juridisch / AVG

FullMobility sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt Fullmobility.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. FullMobility.nl kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. De informatie op deze website is afkomstig van FullMobility.nl en/of van derden. Fullmobility.nl is niet aansprakelijk voor - en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Fullmobility.nl kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Fullmobility.nl worden gewijzigd. Bel en vraag ook naar onze voorwaarden.

 

E-mail adressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

Copyright

Al deze pagina's, illustraties, foto's van FullMobility zijn eigendom van FullMobility of FullMobility heeft het gebruiksrecht om de afbeeldingen te gebruiken. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van FullMobility niet toegestaan.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met Fullmobility.nl welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik - op welke wijze dan ook- van deze site, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in Nederland.
 

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FullMobility B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FullMobility B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FullMobility B.V. verstrekt.

FullMobility B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw BSN
- Uw geboortedatum

WAAROM FullMobility B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

FullMobility B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om indien van toepassing het juiste hulpmiddel aan u te verstrekken conform de eisen die de Zorgverzekeraar hieraan stelt danwel in alle andere situaties om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan FullMobility B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FullMobility B.V. GEGEVENS BEWAART

FullMobility B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

FullMobility B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van FullMobility B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FullMobility B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

FullMobility B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FullMobility B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), over gebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FullMobility B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FullMobility B.V. heeft hier geen invloed op. FullMobility B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via FullMobility B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@fullmobility.nl.

FullMobility B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

FullMobility B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FullMobility B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FullMobility B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FullMobility B.V. op via administratie@fullmobility.nl.  www.fullmobility.nl  is een website van FullMobility B.V.. Deze Privacyverklaring geldt ook voor onze andere URL´s, te weten uitleen@fullmobility.nl en fullmobility-portal.nl.

 

FullMobility B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Vlietlaan 56, 1404 CD Bussum, Nederland

Vestigingsadres: Vlietlaan 56, 1404 CD Bussum, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 5534 3058

Telefoon: 035 760 15 80

E-mailadres: administratie@fullmobility.nl